Danh sách nghiên cứu sinh đã bảo vệ

Họ và tên Năm bảo vệ Bậc đào tạo Chuyên ngành Tập thể hướng dẫn Tên đề tài
Trịnh Tuấn Anh 1998 Tiến sĩ Phương trình vi phân và tích phân GS.TSKH. Trần Văn Nhung Sự ổn định của phương trình vi phân trong một số mô hình sinh thái học quần thể
Nguyễn Minh Tuấn 1996 Tiến sĩ Toán giải tích GS.TSKH. Nguyễn Văn Mậu, PGS. TS. Nguyễn Thủy Thanh Chính quy hóa suy rộng và phương trình tích phân kỳ dị với nhân bất biến đối với phép quay
Nguyễn Vũ Lương 1996 Tiến sĩ Toán giải tích GS.TSKH. Nguyễn Văn Mậu Toán tử sai phân suy rộng và ứng dụng trong phương trình sai phân
Nguyễn Đức Đạt 1996 Tiến sĩ Đại số và lí thuyết số Đặc cách (tập hợp các bài báo ) PGS. Nguyễn Quốc Toản Về dàn các dàn con của một dàn
Vũ Khắc Bảy 1996 Tiến sĩ Cơ học vật thể rắn GS.TSKH. Đào Huy Bích Tính toán trạng thái đàn dẻo của một số kết cấu chịu qúa trình đặt tải phức tạp bằng phương pháp biến thể nghiệm đàn hồi
Nguyễn Gia Định 1995 Tiến sĩ Đại số và lí thuyết số PGS.TS. Huỳnh Mùi, GS.TSKH. Nguyễn Hữu Việt Hưng Phân rã ổn định của không gian phân loại của nhóm aben sơ cấp qua biểu diễn modular của một số nhóm tuyến tính
Nguyễn Hữu Việt Hưng 1995 Tiến sĩ Khoa học Hình học và Tôpô Bảo vệ đặc cách Bất biến modular và ứng dụng trong lý thuyết đồng luân
Nguyễn Văn Hùng 1995 Tiến sĩ Toán học tính toán GS. TSKH. Phạm Kỳ Anh Một số phương pháp giải bài toán đặt không chỉnh
Phạm Quang Hưng 1995 Tiến sĩ Toán giải tích GS.TSKH. Nguyễn Văn Mậu Bài toán nội suy tổng quát và các bài toán biên trong lớp các toán tử khả nghịch phải
Tôn Thất Trí 1995 Tiến sĩ Hình học và Tôpô PGS.TS. Huỳnh Mùi, GS.TSKH. Nguyễn Hữu Việt Hưng Biểu diễn modula của một lớp nhóm tuyến tính dẫn xuất từ bất biến của nhóm các ma trận tam giác trên