Tôn Thất Trí

Tiếng Việt
Nơi công tác: 
Trường Đại học Sài Gòn
Chuyên ngành: 
Tên đề tài: 
Biểu diễn modula của một lớp nhóm tuyến tính dẫn xuất từ bất biến của nhóm các ma trận tam giác trên
Tập thể hướng dẫn: 
PGS.TS. Huỳnh Mùi, GS.TSKH. Nguyễn Hữu Việt Hưng
Năm bảo vệ: 
1995
Bậc đào tạo: