Các lĩnh vực nghiên cứu chính

- Bộ môn Đại số - Hình học - Tôpô

 • Tôpô đại số
 • Hình học đại số và các vấn đề liên quan

- Bộ môn Giải tích

 • Phương trình đạo hàm riêng
 • Giải tích hình học, hình học vi phân
 • Giải tích phức một biến và nhiều biến
 • Phương trình vi phân thường, hệ động lực
 • Giải tích hàm

- Bộ môn Toán học tính toán và Toán ứng dụng

 • Tính toán khoa học: Phát triển một số phương pháp tuần tự và song song để giải hiệu quả phương trình vi phân, bao gồm phương trình vi phân thường, phương trình đạo hàm riêng, phương trình vi phân đại số và phương trình sai phân ẩn. Tính toán các khoảng phổ (Lyapunov, Bohl, và Sacker-Sell) và nghiên cứu tính ổn định vững cho phương trình vi phân thường và phương trình vi phân, sai phân suy biến. Lý thuyết wavelets và ứng dụng.
 • Tối ưu: Lý thuyết và các phương pháp số giải bài toán tối ưu lồi, tối ưu liên tuc, tối ưu rời rac, tối ưu hình học, tối ưu ngẫu nhiên, bất đẳng thức biến phân, bài toán cân bằng, vv... Các phương pháp tính toán song song và phân tán cho bài toán tối ưu / điều khiển tối ưu kích thước lớn. Ứng dụng trong các bài toán xử lý ảnh, xử lý tín hiệu, tìm đường đi ngắn nhất, điều khiển tối ưu, thống kê và các mô hình kinh tế.

- Bộ môn Phương trình vi phân và hệ động lực 

 • Các bài toán định tính và định lượng (lý thuyết điều khiển, lý thyết ổn định, tính ergodic, hệ đông lực,phương pháp giải số...) cho phương trình vi phân và phương trình vi phân với đạo hàm riêng, phương trình vi phân ngẫu nhiên, phương trình động học trên thang thời gian, phương trình tiến hóa và áp dụng vào giải các các bài toán trong kinh tế, xã hội, sinh thái, môi trường.

- Bộ môn Xác suất - Thống kê

 • Một số chủ đề trong Giải tích ngẫu nhiên bao gồm Lý thuyết toán tử, (ánh xạ) ngẫu nhiên, Tính toán ngẫu nhiên và Nửa nhóm ngẫu nhiên
 • Các định lý giới hạn cho trường ngẫu nhiên đa chỉ số
 • Quá trình ngẫu nhiên phân nhánh
 • Thống kê Bayes và thiết kế thí nghiệm

- Bộ môn Cơ học

 • Sóng trong môi trường đàn hồi
 • Phân tích tĩnh và động kết cấu tấm - vỏ vật liệu composite 
 • Lý thuyết ổn định thủy khí, các phương pháp pháp số và mô phỏng trong cơ học 
 • Dao động và điều khiển kết cấu

- Bộ môn Tin học

 • Xử lí ngôn ngữ tự nhiên, khai phá dữ liệu văn bản 
 • Xử lí ảnh
 • Mật mã và an toàn dữ liệu 
 • Thuật toán tối ưu hoá
 • Bài toán đặt không chỉnh, bài toán tối ưu, tính toán hiệu năng cao