Bộ môn Toán học tính toán - Toán ứng dụng

Giới thiệu chung

Trưởng đơn vị: 
Phó Trưởng đơn vị: 
Số lượng cán bộ: 
9
Số lượng giáo sư và phó giáo sư: 
4
Số lượng Tiến sĩ khoa học và Tiến sĩ: 
7
Các hướng nghiên cứu chính: 
  1. Tính toán khoa học: Phát triển một số phương pháp tuần tự và song song để giải hiệu quả phương trình vi phân, bao gồm phương trình vi phân thường, phương trình đạo hàm riêng, phương trình vi phân đại số và phương trình sai phân ẩn. Tính toán các khoảng phổ (Lyapunov, Bohl, và Sacker-Sell) và nghiên cứu tính ổn định vững cho phương trình vi phân thường và phương trình vi phân, sai phân suy biến. Lý thuyết wavelets và ứng dụng.
  2. Tối ưu: Lý thuyết và các phương pháp số giải bài toán tối ưu lồi, tối ưu liên tuc, tối ưu rời rac, tối ưu hình học, tối ưu ngẫu nhiên, bất đẳng thức biến phân, bài toán cân bằng, vv... Các phương pháp tính toán song song và phân tán cho bài toán tối ưu / điều khiển tối ưu kích thước lớn. Ứng dụng trong các bài toán xử lý ảnh, xử lý tín hiệu, tìm đường đi ngắn nhất, điều khiển tối ưu, thống kê và các mô hình kinh tế.
Chuyên ngành đào tạo sau đại học: