Chương trình đào tạo thạc sĩ

Ngành

Chuyên Ngành

Mã Ngành

  Liên ngành

  Khoa học dữ liệu

  8904648.01QTD

  Toán học

  Toán giải tích

  8460101.02

  Đại số và lí thuyết số

  8460101.04

  Hình học - Tôpô

  8460101.05

  Phương pháp toán sơ cấp

  8460101.13

  Cơ học

  Cơ học vật rắn

  8440109.02

  Cơ học chất lỏng

  8440109.03

  Toán tin

Cơ sở toán học cho tin học

  8460117.02

  Toán ứng dụng

  Toán ứng dụng

  8460112.01

  Lý thuyết xác suất và thống kê toán học

  8460112.02