Bộ môn Xác suất - thống kê

Giới thiệu chung

Trưởng đơn vị: 
Phó Trưởng đơn vị: 
Số lượng cán bộ: 
11
Số lượng giáo sư và phó giáo sư: 
2
Số lượng Tiến sĩ khoa học và Tiến sĩ: 
8
Các hướng nghiên cứu chính: 
  1. Giải tích ngẫu nhiên Malliavin: Ước lượng hàm mật độ và bất đẳng thức tập trung
  2. Phương pháp Stein và tốc độ hội tụ trong các định lý giới hạn: Khoảng cách Kolmogorov, biến phân toàn phần, entropy và thông tin Fisher, vv.
  3. Các định lý giới hạn cho trường ngẫu nhiên đa chỉ số
  4. Quá trình ngẫu nhiên phân nhánh
  5. Thống kê Bayes và thiết kế thí nghiệm
Chuyên ngành đào tạo sau đại học: