Danh sách đề tài

Ngày bắt đầu Tiêu đề Thành viên Trạng thái
QG.20.21 Tháng 1, 2020 Một vài ứng dụng của phương pháp Malliavin-Stein Hoàng Thị Phương Thảo
Nguyễn Tiến Dũng
Đã nghiệm thu
101.03-2019.08 Tháng 9, 2019 Mật độ, xác suất đuôi và các xấp xỉ xác suất sử dụng phương pháp Malliavin-Stein và ứng dụng Tạ Công Sơn
Phạm Đình Tùng
Trần Mạnh Cường
Nguyễn Tiến Dũng
Đã nghiệm thu
TN-15-02 Tháng 3, 2015 Xây dựng thiết kế sàng lọc hỗn hợp từ thiết kế sàng lọc xác định Phạm Đình Tùng Đã nghiệm thu
QG.14.12 Tháng 4, 2014 Thác triển toán tử ngẫu nhiên Nguyễn Thịnh Chưa nghiệm thu
101.02-2013.06 Tháng 3, 2014 Một số vấn đề nghiên cứu trong giải tích ngẫu nhiên Đặng Hùng Thắng Chưa nghiệm thu
TN-14-02 Tháng 3, 2014 Một số vấn đề phương trình vi phân ngẫu nhiên ứng dụng vào toán tài chính Hoàng Thị Phương Thảo Đã nghiệm thu