Mật độ, xác suất đuôi và các xấp xỉ xác suất sử dụng phương pháp Malliavin-Stein và ứng dụng

Mã đề tài:
101.03-2019.08
Tiêu đề: Mật độ, xác suất đuôi và các xấp xỉ xác suất sử dụng phương pháp Malliavin-Stein và ứng dụng
Cấp đề tài:
Ngày bắt đầu:
Tháng 9, 2019
Số tháng thực hiện:
24
Thành viên trong Khoa
Nguyễn Tiến Dũng
Phạm Đình Tùng
Trần Mạnh Cường
Tạ Công Sơn
Chủ trì
Thư kí
Thành viên
Thành viên
Thành viên là người ngoài khoa:
Nguyễn Văn Tân
Tình trạng đề tài:
Đã nghiệm thu
Tóm tắt đề tài:
Mô tả chi tiết: