Ngành Khoa học máy tính và thông tin

Chương trình đào tạo Khoa học máy tính và thông tin là chương trình đào tạo trình độ đại học, bắt đầu được tuyển sinh từ năm 2012.

Chương trình đào tạo cử nhân ngành Khoa học máy tính và thông tin:

Mục tiêu đào tạo:

Chương trình đào tạo ngành Khoa học máy tính và thông tin  nhằm đáp ứng nhu cầu đào tạo nhân lực có kiến thức khoa học liên ngành, có khả năng ứng dụng các kiến thức khoa học máy tính và khoa học tính toán nói chung để giải quyết các vấn đề về tổ chức, lưu trữ, tìm kiếm thông tin, phát hiện thông tin và tri thức từ dữ liệu. Trong thời đại mà thông tin đóng vai trò hạ tầng trong sự phát triển kinh tế, chính trị, xã hội cũng như khoa học kỹ thuật trên toàn cầu, việc đào tạo nhân lực cho lĩnh vực khoa học thông tin là một trong những vấn đề được Nhà nước ưu tiên phát triển hàng đầu. Chương trình trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản của ngành, đồng thời cung cấp các kiến thức chuyên sâu khai thác thế mạnh của khoa học thống kê trong khoa học thông tin. 

Vị trí việc làm mà sinh viên có thể đảm nhận sau khi tốt nghiệp:

  • Làm nghiên cứu và phát triển tại các viện, các trung tâm nghiên cứu và phát triển công nghệ thông tin.
  • Phát triển phần mềm tại các cơ quan, doanh nghiệp công nghệ thông tin.
  • Làm công tác giảng dạy tại các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề và trung học phổ thông trong lĩnh vực khoa học máy tính và khoa học thông tin.

Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp:

  • Sinh viên đủ điều kiện và có nhu cầu học tập nâng cao trình độ trong lĩnh vực chuyên môn của mình sẽ có thể học tiếp ở bậc Thạc sĩ, Tiến sĩ trong lĩnh vực Công nghệ thông tin, Cơ sở toán học cho Tin học, Khoa học dữ liệu.

Chuẩn đầu ra của ngành