Bộ môn Tin học

Giới thiệu chung

Trưởng bộ môn: 
Phó Trưởng bộ môn: 
Số lượng cán bộ: 
9
Số lượng giáo sư và phó giáo sư: 
1
Số lượng Tiến sĩ khoa học và Tiến sĩ: 
7
Các hướng nghiên cứu chính: 
Chuyên ngành đào tạo sau đại học: