Hoàng Quốc Hùng

Hoàng Quốc Hùng,
Lĩnh vực nghiên cứu:
Mạng Máy Tính, An Toàn Thông Tin
Các môn giảng dạy:
  • Nguyên Lý Hệ Điều Hành
  • Mạng Máy Tính
  • Mật Mã và An Toàn Dữ Liệu