Bộ môn Phương trình vi phân và hệ động lực

Giới thiệu chung

Trưởng đơn vị: 
Phó Trưởng đơn vị: 
Số lượng cán bộ: 
6
Số lượng giáo sư và phó giáo sư: 
1
Số lượng Tiến sĩ khoa học và Tiến sĩ: 
3
Các hướng nghiên cứu chính: 
  • Các bài toán định tính và định lượng (lý thuyết điều khiển, lý thyết ổn định, tính ergodic, hệ đông lực,phương pháp giải số...) cho phương trình vi phân và phương trình vi phân với đạo hàm riêng, phương trình vi phân ngẫu nhiên, phương trình động học trên thang thời gian, phương trình tiến hóa và áp dụng vào giải các các bài toán trong kinh tế, xã hội, sinh thái, môi trường
Chuyên ngành đào tạo sau đại học: 
  • Phương trình vi phân và tích phân (tiến sĩ)