Danh sách nghiên cứu sinh bộ môn Toán sinh thái và Môi trường

Họ và tên Năm bảo vệ Bậc đào tạo Chuyên ngành Tập thể hướng dẫn Tên đề tài
Trần Đình Tướng Tiến sĩ Phương trình vi phân và tích phân GS. TS. Nguyễn Hữu Dư, TS. Nguyễn Thanh Diệu Dáng điệu tiệm cận của một số mô hình quần thể trong hệ sinh thái với môi trường ngẫu nhiên
Lê Anh Minh Tiến sĩ Phương trình vi phân và tích phân PGS.TS. Nguyễn Thiệu Huy, PGS. TS. Đặng Đình Châu Đa tạp quán tính và tính chất định tính nghiệm của các phương trình vi phân
Nguyễn Văn Thành Tiến sĩ Phương trình vi phân và tích phân PGS.TS. Cung Thế Anh Dáng điệu tiệm cận nghiệm của một số lớp phương trình đạo hàm riêng ngẫu nhiên
Ngô Thị Thanh Nga Tiến sĩ Phương trình vi phân và tích phân PGS. TSKH. Vũ Hoàng Linh, GS. TS. Nguyễn Hữu Dư Dáng điệu tiệm cận nghiệm và khoảng phổ của phương trình sai phân ẩn
Nguyễn Thu Hà Tiến sĩ Phương trình vi phân và tích phân GS. TS. Nguyễn Hữu Dư Bài toán xấp xỉ và phương trình động học trên thang thời gian
Bùi Quốc Hưng Tiến sĩ Phương trình vi phân và tích phân PGS.TS. Hoàng Quốc Toàn Áp dụng phương pháp giải tích phi tuyến nghiên cứu bài toán biên elliptic không tuyến tính
Nguyễn Trường Thanh 2015 Tiến sĩ Phương trình vi phân và tích phân GS.TSKH. Vũ Ngọc Phát, PGS.TSKH. Vũ Hoàng Linh Điều khiển H ͚ các hệ phương trình vi phân có trễ biến thiên
Trịnh Viết Dược 2015 Tiến sĩ Phương trình vi phân và tích phân PGS.TS. Nguyễn Thiệu Huy, PGS. TS. Đặng Đình Châu Đa tạp tích phân và dáng điệu tiệm cận nghiệm của một số lớp phương trình tiến hoá
Trịnh Thị Minh Hằng 2014 Tiến sĩ Phương trình vi phân và tích phân PGS. TS. Hoàng Quốc Toàn Ứng dụng phương pháp biến phân nghiên cứu sự tồn tại nghiệm của bài toán Neumann đối với phương trình và hệ phương trình elliptic không tuyến tính
Nguyễn Huy Hoàng 2012 Tiến sĩ Phương trình vi phân và tích phân PGS. TS. Hà Tiến Ngoạn, PGS. TS. Hoàng Quốc Toàn Một số lớp nghiệm tường minh của phương trình truyền sóng phi tuyến