Tổ chức

Ban Lãnh đạo Khoa

 • Phó Trưởng Khoa phụ trách: PGS.TS. Phó Đức Tài - Phụ trách chung;  Khoa học công nghệ; Hợp tác - Phát triển; Kiểm định chất lượng
 • Phó Trưởng Khoa: TS. Lê Huy Chuẩn - Phụ trách đào tạo sau đại học; Chương trình cử nhân khoa học tài năng và chương trình tiên tiến
 • Phó Trưởng Khoa: TS. Đỗ Thanh Hà - Phụ trách đào tạo đại học; Công tác sinh viên; Truyền thông

Văn phòng Khoa:

Các bộ môn

 1. Bộ môn Đại số - Hình học - Tôpô
 2. Bộ môn Giải tích
 3. Bộ môn Toán học Tính toán và Toán Ứng dụng
 4. Bộ môn Toán Sinh thái và Môi trường
 5. Bộ môn Xác suất - Thống kê
 6. Bộ môn Cơ học
 7. Bộ môn Tin học
 8. Phòng thí nghiệm Khoa học Dữ liệu