Tổ chức

Ban Lãnh đạo Khoa

 • Trưởng Khoa: PGS.TS. Phó Đức Tài - Phụ trách chung; Tổ chức cán bộ, Tài chính, Cơ sở vật chất 
 • Phó Trưởng Khoa: TS. Lê Huy Chuẩn - Phụ trách đào tạo (ĐH & SĐH)
 • Phó Trưởng Khoa: TS. Đỗ Thanh Hà - Hợp tác - Phát triển; Truyền thông
 • Phó Trưởng Khoa: PGS.TS, Phạm Trọng Tiến - Phụ trách Khoa học công nghệ; Công tác sinh viên; Kiểm định chất lượng

Văn phòng Khoa:

Các bộ môn và phòng thí nghiệm

 1. Bộ môn Đại số - Hình học - Tôpô
 2. Bộ môn Giải tích
 3. Bộ môn Toán học Tính toán và Toán Ứng dụng
 4. Bộ môn Phương trình vi phân và Hệ động lực
 5. Bộ môn Xác suất - Thống kê
 6. Bộ môn Cơ học
 7. Bộ môn Tin học
 8. Phòng thí nghiệm Khoa học Dữ liệu