Văn phòng khoa

Văn phòng Khoa Toán - Cơ - Tin học: Phòng 303-304 nhà T3.

Số điện thoại: (+84) 4 38 58 11 35