Danh sách đề tài khoa học - công nghệ

Mã đề tài Ngày bắt đầu Tiêu đề Thành viên Tình trạng đề tài
101.04-2023.04 Tháng 4, 2023 Đồng điều Margolis của các nhóm hữu hạn cổ điển Nguyễn Hữu Việt Hưng Chưa nghiệm thu
VINIF.2020.DA14 Tháng 10, 2020 Developing a system to support fake news detection in online social networks Ngô Thế Quyền
Nguyễn Dương Kiên
Nguyễn Thị Minh Huyền
Đỗ Thanh Hà
Nguyễn Hải Vinh
Chưa nghiệm thu
QG.20.21 Tháng 1, 2020 Một vài ứng dụng của phương pháp Malliavin-Stein Nguyễn Tiến Dũng
Hoàng Thị Phương Thảo
Đã nghiệm thu
101.03-2019.08 Tháng 9, 2019 Mật độ, xác suất đuôi và các xấp xỉ xác suất sử dụng phương pháp Malliavin-Stein và ứng dụng Trần Mạnh Cường
Phạm Đình Tùng
Đã nghiệm thu