Danh sách đề tài khoa học - công nghệ

Mã đề tài Ngày bắt đầu Tiêu đề Thành viên Tình trạng đề tài
101.02.42.09 Tháng 3, 2009 Phương pháp song song giải bài toán không chỉnh Phạm Kỳ Anh Đã nghiệm thu
TN 08-02 Tháng 3, 2008 Bài toán biên giả vi phân Đã nghiệm thu
QGTĐ.08.09 Tháng 3, 2008 Giải tích - Đại số hiện đại và tính toán trong nghiên cứu môi trường và vật liệu Nguyễn Văn Mậu Đã nghiệm thu
QGTĐ.08.02 Tháng 2, 2008 Lý thuyết định tính và lời giải số của phương trình vi phân và ứng dụng Nguyễn Hữu Dư Đã nghiệm thu