Một số vấn đề phương trình vi phân ngẫu nhiên ứng dụng vào toán tài chính

Mã đề tài:
TN-14-02
Tiêu đề: Một số vấn đề phương trình vi phân ngẫu nhiên ứng dụng vào toán tài chính
Cấp đề tài:
Ngày bắt đầu:
Tháng 3, 2014
Số tháng thực hiện:
12
Thành viên trong Khoa
Hoàng Thị Phương Thảo Chủ trì
Tình trạng đề tài:
Đã nghiệm thu
Tóm tắt đề tài:
Mô tả chi tiết: