Cựu sinh viên

Thống kê số lượng sinh viên các khoá

Khoá/Lớp Thời gian Ngành học Loại hình đào tạo Số lượng Trang tin
K1 1956 - 1959 Toán Chính Quy 24  
K2 1957 - 1960 Toán Chính Quy 13  
K3 1958 - 1961 Toán Chính Quy 23  
K3 1958 - 1961 Chính Quy 10  
K4 1959 - 1962 Toán Chính Quy 32  
K4 1959 - 1962 Chính Quy 18  
K5 1960 - 1963 Toán Chính Quy 38  
K5 1960 - 1963 Chính Quy 16  
K6 1961 - 1964 Toán Chính Quy 45  
K6 1961 - 1964 Chính Quy 25  
K7 1962 - 1965 Toán Chính Quy 55  
K7 1962 - 1965 Chính Quy 24  
K8          
K9          
K10          
K11          
K12          
K13          
K14 1969 - 1973 Toán Chính Quy 47  
K14 1969 - 1973 Chính Quy 33  
K15 1970 - 1974 Toán Chính Quy 49  
K15 1970 - 1974 Chính Quy 18  
K16 1971 - 1975 Toán Chính Quy 37  
K16 1971 - 1975 Chính Quy 18  
K17 1972 - 1976 Toán Chính Quy 73  
K17 1972 - 1976 Chính Quy 20  
K18 1973 - 1977 Toán Chính Quy 65  
K18 1973 - 1977 Chính Quy 30  
K19 1974 - 1978 Toán Chính Quy 77  
K20 1975 - 1979 Toán Chính Quy 68  
K21 1976 - 1980 Toán Chính Quy 56  
K22 1977 - 1981 Chính Quy 21  
K23 1978 - 1982 Toán Chính Quy 68  
K24 1979 - 1982 Toán Chính Quy 45  
K25 1980 - 1983 Toán Chính Quy 29  
K26 1981 - 1984 Toán Chính Quy 42  
K27 1982 -1986 Toán Chính Quy 19  
K28 1983 -1987 Toán Chính Quy 21  
K29 1984 - 1988 Toán Chính Quy 21  
K30 1985 - 1989 Toán Chính Quy 14  
K31 1986 - 1990 Toán Chính Quy 17  
K32 1987 - 1991 Toán Chính Quy 19  
K33 1988 - 1992 Toán Chính Quy 37  
K34 1989 - 1993 Toán Tin Chính Quy 3  
K35 1990 - 1994 Toán Tin Chính Quy 63  
K36 1991 - 1995 Toán Tin Chính Quy 39  
K37 1992 - 1996 Toán Chính Quy 48  
K38 1993 - 1997 Toán Tin Chính Quy 34  
K39 1994 - 1998 Toán Chính Quy 51  
K39 1994 - 1998 Chính Quy 7  
K39 1994 - 1998 Toán Tin Chính Quy 3  
K40 1995 - 1999 Toán Chính Quy 31  
K40 1995 - 1999 Toán Tin Chính Quy 83  
K41 1996 - 2000 Toán Chính Quy 36  
K41 1996 - 2000 Toán Tin Chính Quy 113  
K42 1997 - 2001 Toán Chính Quy 71  
K42 1997 - 2001 Toán Tin Chính Quy 122  
K42 Tài Năng 1997 - 2001 Toán Chính Quy 8  
K43 1998 - 2002 Toán Chính Quy 52  
K43 1998 - 2002 Chính Quy 24  
K43 1998 - 2002 Toán Tin Chính Quy 86  
K43 Tài Năng 1998 - 2002 Toán Chính Quy 5  
K43 Tài Năng 1998 - 2002 Chính Quy 5  
K44 CNKHTN 1999 - 2003 Toán Chính Quy 7  
K44 1999 - 2003 Toán Chính Quy 32  
K44 1999 - 2003 Toán Tin Chính Quy 105  
K44 1999 - 2003 Chính Quy 22  
K44 1999 - 2003 TT C_He   50  
K45 2000 - 2004 Toán Chính Quy 42  
K45 2000 - 2004 Toán Tin Chính Quy 120  
K45 2000 - 2004 Chính Quy 5  
K45 2000 - 2004 Toán SP Chính Quy 23  
K45 2000 - 2004 TT C_He   76  
K45 Tài Năng 2000 - 2004 Toán Chính Quy 5  
K45 Tài Năng 2000 - 2004 Chính Quy 3  
K46 Tài Năng 2001 - 2005 Toán Chính Quy 3  
K46 2001 - 2005 Chính Quy 25  
K46 A1 2001 - 2005 Toán Chính Quy 48  
K46 A2 2001 - 2005 Toán Tin Chính Quy 153  
K46 A3 2001 - 2005 Toán Tin Chính Quy 64  
K46 A4 2001 - 2005 Toán Tin Chính Quy 64  
K46 2001 - 2005 SP Chính Quy 50  
K47 CNKHTN 2002 - 2006 Toán Chính Quy 7  
K47 CNKHTN 2002 - 2005 Chính Quy 2  
K47 A1C 2002 - 2005 Chính Quy 26  
K47 A1T 2002 - 2005 Toán Chính Quy 58  
K47 A1S 2002 - 2005 SP Chính Quy 56  
K47 A2,3 2002 - 2005 Toán Tin Chính Quy 157  
K47 A4 2002 - 2005 Toán Tin Chính Quy 59  
K48 CNKHTN 2003 - 2006 Toán Chính Quy 12  
K48 CNKHTN 2003 - 2006 Chính Quy 3  
K48 A1T 2003 - 2006 Toán Chính Quy 42  
K48 A1C 2003 - 2006 Chính Quy 17  
K48A1S 2003 - 2006 SP Chính Quy 57  
K48 A2,3 2003 - 2006 Toán Tin Chính Quy 108  
K48 A4 2003 - 2006 Toán Tin Chính Quy 66  
K49 CNKHTN 2004 - 2007 Toán Chính Quy 6  
K49 CNKHTN 2004 - 2007 Chính Quy 2  
K49 A1T 2004 - 2007 Toán Chính Quy 25  
K49 A1C 2004 - 2007 Chính Quy 31  
K49 A1S 2004 - 2007 SP Chính Quy 41  
K49 A2,3 2004 - 2007 Toán Tin Chính Quy 102  
K50 CNKHTN 2005 - 2008 Toán Chính Quy 6  
K50 A1T 2005 - 2008 Toán Chính Quy 55  
K50 A1C 2005 - 2008 Chính Quy 36  
K50 A1S 2005 - 2008 SP Chính Quy 52  
K50 A2,3 2005 - 2008 Toán Tin Chính Quy 84  
K51 CNKHTN 2006 - 2009 Toán Chính Quy 4  
K51 A1T 2006 - 2009 Toán Chính Quy 43  
K51 A1C 2006 - 2009 Chính Quy 20  
K51 A1S 2006 - 2009 SP Chính Quy 44  
K51 A2 2006 - 2009 Toán Tin Chính Quy 40  
K51 A3 2006 - 2009 Toán Tin Chính Quy 53  
K52 CNKHTN 2007 - 2010 Toán Chính Quy 5  
K52 A1T 2007 - 2010 Toán Chính Quy 40  
K52 A1C 2007 - 2010 Chính Quy 36  
K52 A2 2007 - 2010 Toán Tin Chính Quy 71  
K52 A3 2007 - 2010 Toán Tin Chính Quy 63  
K52 A1S 2007 - 2010 SP Chính Quy 53  
K53 CTTT 2008 - 2011 Toán Chính Quy 26  
K53 A1T 2008 - 2011 Toán Chính Quy 40  
K53 A1C 2008 - 2011 Chính Quy 29  
K53 A2 2008 - 2011 Toán Tin Chính Quy 57  
K53 A3 2008 - 2011 Toán Tin Chính Quy 51  
K53 A1S 2008 - 2011 SP Chính Quy 45  
K54 CTTT 2009 - 2012 Toán Chính Quy 21  
K54 CNKHTN 2009 - 2012 Toán Chính Quy 13  
K54 Toán 2009 - 2012 Toán Chính Quy 42  
K54 Cơ 2009 - 2012 Chính Quy 27  
K54 SP 2009 - 2012 SP Chính Quy 54  
K54 A2 2009 - 2012 Toán Tin Chính Quy 62  
K54 A3 2009 - 2012 Toán Tin Chính Quy 64  
K55 TN Toán 2010 -2013 Toán Chính Quy 5  
K55 TT Toán 2010 -2013 Toán Chính Quy 22  
K55 A1C 2010 -2013 Chính Quy 18  
K55 A1T 2010 -2013 Toán Chính Quy 30  
K55 A2 2010 -2013 Toán Tin Chính Quy 62  
K55 A3 2010 -2013 Toán Tin Chính Quy 60  
K56 CTTT 2011 - 2014 Toán Chính Quy 13  
K56 CNKHTN 2011 - 2014 Toán Chính Quy 9  
K56 A1T 2011 - 2014 Toán Chính Quy 55  
K56 A1C 2011 - 2014 Chính Quy 41  
K56 A1S 2011 - 2014 SP Chính Quy 42  
K56 A2 2011 - 2014 Toán Tin Chính Quy 51  
K56 A3 2011 - 2014 Toán Tin Chính Quy 50  
K57 CNKHTN 2012 - 2015 Toán Chính Quy 5  
K57 MT&KHTT 2012 - 2015 MT&KHTT Chính Quy 63  
K57 Toán 2012 - 2015 Toán Chính Quy 46  
K57 A1S 2012 - 2015 SP Chính Quy 59  
K58 CNKHTN 2013 - 2016 Toán Chính Quy 9  
K58 MT&KHTT 2013 - 2016 MT&KHTT Chính Quy 119  
K58 A1T 2013 - 2016 Toán Chính Quy 93  
K58 A1S 2013 - 2016 SP Chính Quy 57  
K59 CNKHTN 2014 -2017 Toán Chính Quy 12  
K59 MT&KHTT 2014 - 2017 MT&KHTT Chính Quy 83  
K59 A1T 2014 - 2017 Toán Chính Quy 46  
K59 A1C 2014 - 2017 Chính Quy 37  
K59 A1S 2014 - 2017 SP Chính Quy 48  
K60 CNKHTN 2015 - 2018 Toán Chính Quy 15  
K60 MT&KHTT 2015 - 2018 MT&KHTT Chính Quy 74  
K60 A1T 2015 - 2018 Toán Chính Quy 29  
K60 A1C 2015 - 2018 Chính Quy 19