Sứ mệnh & Tầm nhìn

Sứ mệnh và tầm nhìn của Khoa Toán - Cơ – Tin học:

Sứ mệnh: đem lại các chương trình đào tạo đại học, sau đại học và đào tạo chuyên nghiệp chất lượng cao, tiến hành các nghiên cứu khoa học tiên tiến và liên ngành, ứng dụng và chuyển giao tri thức về toán học và tin học để đáp ứng nhu cầu của cộng đồng.

Tầm nhìn: Trở thành một cơ sở đào tạo và nghiên cứu xuất sắc trong lĩnh vực toán học, cơ học và tin học, có uy tín cao ở trong nước và quốc tế.