Sứ mệnh & Tầm nhìn

Sứ mệnh và tầm nhìn của Khoa Toán - Cơ – Tin học:

Sứ mệnh: Khoa Toán – Cơ – Tin học có sứ mệnh đóng góp vào việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao ở bậc đại học, sau đại học, và góp phần nghiên cứu phát triển và chuyển giao tri thức hiện đại trong ba lĩnh vực Toán học, Cơ học và Tin học, phục vụ cho nhu cầu trong Nhà trường và xã hội.

Tầm nhìn: Phấn đấu đưa Khoa Toán – Cơ – Tin học trở thành đơn vị đào tạo và nghiên cứu khoa học về Toán học, Cơ học và Tin học có uy tín và đạt trình độ tiên tiến trong nước và quốc tế.