Các đề tài thực tập của sinh viên nước ngoài

EISTI - Thực tập hè 2016

Hè năm 2016, Trường EISTI (École Internationale des Sciences du Traitment de L’information) - CH Pháp gửi 5 sinh viên sang thực tập tại Khoa Toán - Cơ - Tin học theo chương trình đào tạo kĩ sư của trường này.

Adrien Darengosse (Sinh viên năm thứ ba hệ đào tạo kĩ sư chuyên ngành Khoa học máy tính)

Tiếng Việt