EISTI - Thực tập hè 2016

Hè năm 2016, Trường EISTI (École Internationale des Sciences du Traitment de L’information) - CH Pháp gửi 5 sinh viên sang thực tập tại Khoa Toán - Cơ - Tin học theo chương trình đào tạo kĩ sư của trường này.

Adrien Darengosse (Sinh viên năm thứ ba hệ đào tạo kĩ sư chuyên ngành Khoa học máy tính)

  • Người hướng dẫn: Nguyễn Thị Minh Huyền
  • Tên đề tài: Phát triển dịch vụ web cho việc quản lí kho văn bản có chú giải ngôn ngữ

Alexis Durand (Sinh viên năm thứ tư hệ đào tạo kĩ sư chuyên ngành Toán kĩ thuật)

  • Người hướng dẫn: Đỗ Thanh Hà
  • Tên đề tài: Nghiên cứu ứng dụng phương pháp biểu diễn thưa vào việc xác định vùng văn bản trên các ảnh

Gabriel Ledda (Sinh viên năm thứ tư hệ đào tạo kĩ sư chuyên ngành Công nghệ thông tin)

  • Người hướng dẫn: Lê Hồng Phương
  • Tên đề tài: Xây dựng một bộ gán nhãn từ loại chạy trên cụm máy tính

Francois Boyere (Sinh viên năm thứ tư hệ đào tạo kĩ sư chuyên ngành Công nghệ thông tin)

  • Người hướng dẫn: Lê Hồng Phương
  • Tên đề tài: Xây dựng dịch vụ web cho chú giải ngữ nghĩa các văn bản tiếng Việt

Louis Fambon (Sinh viên năm thứ tư hệ đào tạo kĩ sư chuyên ngành Công nghệ thông tin)

  • Người hướng dẫn: Đỗ Thanh Hà
  • Tên đề tài: Ứng dụng biểu diễn thưa trong việc nhận dạng các biểu tượng
Tiếng Việt