Hội đồng khoa học và đào tạo

Danh sách Hội đồng Khoa học và Đào tạo Khoa Toán - Cơ - Tin học nhiệm kì 2014-2019 (quyết định thành lập số 739/QĐ-ĐHKHTN):

 1. PGS.TS. Lê Minh Hà, chủ tịch
 2. TS. Lê Huy Chuẩn, thư ký
 3. GS.TSKH. Phạm Kỳ Anh
 4. PGS.TS. Nguyễn Hữu Điển
 5. GS.TS. Nguyễn Hữu Dư
 6. PGS.TS. Đào Văn Dũng
 7. TS. Nguyễn Thị Minh Huyền
 8. GS.TSKH Nguyễn Hữu Việt Hưng
 9. PGS.TSKH. Vũ Hoàng Linh
 10. PGS.TS. Vũ Đỗ Long
 11. GS.TSKH. Nguyễn Văn Mậu
 12. PGS.TS. Phạm Trọng Quát
 13. TS. Phó Đức Tài
 14. GS.TSKH. Đặng Hùng Thắng
 15. PGS.TS. Đỗ Trung Tuấn
 16. GS.TS. Phạm Chí Vĩnh
 17. PGS.TS. Lê Trọng Vĩnh

Hội đồng khoa học và đào tạo nhiệm kì 2006 - 2014:

 1. GS.TS Nguyễn Hữu Dư
 2. PGS.TSKH Vũ Hoàng Linh
 3. PGS.TS Lê Minh Hà
 4. GS.TSKH Phạm Kỳ Anh
 5. GS.TSKH Nguyễn Hữu Việt Hưng
 6. PGS.TS Nguyễn Vũ Lương
 7. GS.TSKH Đặng Hùng Thắng
 8. GS.TSKH Trần Văn Nhung
 9. PGS.TS Hoàng Quốc Toàn
 10. GS.TSKH Đào Huy Bích
 11. GS.TS Lê Xuân Cận
 12. GS.TS Nguyễn Văn Hữu
 13. GS.TS Nguyễn Quý Hỷ
 14. GS.TSKH Nguyễn Văn Mậu
 15. GS.TS Đặng Huy Ruận
 16. PGS.TS Trần Trọng Huệ
 17. PGS.TS Nguyễn Hữu Ngự
 18. PGS.TS Phạm Trọng Quát
 19. PGS.TS Đỗ Trung Tuấn
 20. PGS.TS Đào Văn Dũng
 21. PGS.TS Phạm Chí Vĩnh
 22. GS.TSKH Nguyễn Duy Tiến
 23. PGS.TS Đào Hữu Hồ