Hội đồng khoa học và đào tạo

Danh sách Hội đồng Khoa học và Đào tạo Khoa Toán - Cơ - Tin học nhiệm kì 2020-2025:

1. PGS.TS. Lê Minh Hà, chủ tịch
2. PGS.TS. Phó Đức Tài, phó chủ tịch
3. PGS.TS. Nguyễn Thạc Dũng, thư ký
4. TS. Trịnh Quốc Anh 
5. TS. Lê Huy Chuẩn
6. TS. Trần Mạnh Cường
7. TS. Hoàng Nam Dũng
8. GS.TS. Nguyễn Hữu Dư
9. TS. Đỗ Thanh Hà
10. TS. Nguyễn Trung Hiếu
11. TS. Nguyễn Thị Minh Huyền
12. GS.TSKH Nguyễn Hữu Việt Hưng
13. PGS.TSKH Vũ Hoàng Linh
14. PGS.TS. Nguyễn Thị Hồng Minh
15. TS. Lê Hồng Phương
16. GS.TSKH. Đặng Hùng Thắng
17. PGS.TS. Ninh Văn Thu
18. TS. Lê Quý Thường 
19. TS. Trần Thanh Tuấn
20. GS.TS. Phạm Chí Vĩnh
21. PGS.TS. Lê Trọng Vĩnh 
 

   

  Danh sách Hội đồng Khoa học và Đào tạo Khoa Toán - Cơ - Tin học nhiệm kì 2014-2019:

  1. Lê Minh Hà, chủ tịch
  2. Lê Huy Chuẩn, thư ký
  3. Phạm Kỳ Anh
  4. Trần Mạnh Cường
  5. Nguyễn Thạc Dũng
  6. Nguyễn Hữu Dư
  7. Đỗ Thanh Hà
  8. Nguyễn Thị Minh Huyền
  9. Nguyễn Hữu Việt Hưng
  10. Vũ Hoàng Linh
  11. Lê Hồng Phương
  12. Phó Đức Tài
  13. Đặng Hùng Thắng
  14. Ninh Văn Thu
  15. Đỗ Trung Tuấn
  16. Phạm Chí Vĩnh
  17. Lê Trọng Vĩnh

  Danh sách Hội đồng khoa học và đào tạo nhiệm kì 2006 - 2014:

  1. GS.TS Nguyễn Hữu Dư
  2. PGS.TSKH Vũ Hoàng Linh
  3. PGS.TS Lê Minh Hà
  4. GS.TSKH Phạm Kỳ Anh
  5. GS.TSKH Nguyễn Hữu Việt Hưng
  6. PGS.TS Nguyễn Vũ Lương
  7. GS.TSKH Đặng Hùng Thắng
  8. GS.TSKH Trần Văn Nhung
  9. PGS.TS Hoàng Quốc Toàn
  10. GS.TSKH Đào Huy Bích
  11. GS.TS Lê Xuân Cận
  12. GS.TS Nguyễn Văn Hữu
  13. GS.TS Nguyễn Quý Hỷ
  14. GS.TSKH Nguyễn Văn Mậu
  15. GS.TS Đặng Huy Ruận
  16. PGS.TS Trần Trọng Huệ
  17. PGS.TS Nguyễn Hữu Ngự
  18. PGS.TS Phạm Trọng Quát
  19. PGS.TS Đỗ Trung Tuấn
  20. PGS.TS Đào Văn Dũng
  21. PGS.TS Phạm Chí Vĩnh
  22. GS.TSKH Nguyễn Duy Tiến
  23. PGS.TS Đào Hữu Hồ