Hội đồng khoa học và đào tạo

Danh sách Hội đồng Khoa học và Đào tạo Khoa Toán - Cơ - Tin học nhiệm kì 2020-2025 (cập nhật 8/2023):

1. PGS.TS. Lê Minh Hà, chủ tịch
2. PGS.TS. Phó Đức Tài, phó chủ tịch
3. PGS.TS. Nguyễn Thạc Dũng, thư ký
4. PGS.TS. Ngô Quốc Anh
5. TS. Trịnh Quốc Anh 
6. TS. Lê Huy Chuẩn
7. TS. Trần Mạnh Cường
8. TS. Hoàng Nam Dũng
9. PGS.TS. Nguyễn Tiến Dũng
10. GS.TS. Nguyễn Hữu Dư
11. TS. Đỗ Thanh Hà
12. TS. Nguyễn Trung Hiếu
13. TS. Nguyễn Thị Minh Huyền
14. GS.TSKH Nguyễn Hữu Việt Hưng
15. GS.TSKH Vũ Hoàng Linh
16. PGS.TS. Nguyễn Thị Hồng Minh
17. PGS. TS. Lê Hồng Phương
18. PGS.TS. Lê Quý Thường 
19. PGS,TS, Phạm Trọng Tiến
20. PGS.TS. Trần Thanh Tuấn
21. GS.TS. Phạm Chí Vĩnh
22. PGS.TS. Lê Trọng Vĩnh 
 

Danh sách Hội đồng Khoa học và Đào tạo Khoa Toán - Cơ - Tin học nhiệm kì 2014-2019:

 1. Lê Minh Hà, chủ tịch
 2. Lê Huy Chuẩn, thư ký
 3. Phạm Kỳ Anh
 4. Trần Mạnh Cường
 5. Nguyễn Thạc Dũng
 6. Nguyễn Hữu Dư
 7. Đỗ Thanh Hà
 8. Nguyễn Thị Minh Huyền
 9. Nguyễn Hữu Việt Hưng
 10. Vũ Hoàng Linh
 11. Lê Hồng Phương
 12. Phó Đức Tài
 13. Đặng Hùng Thắng
 14. Ninh Văn Thu
 15. Đỗ Trung Tuấn
 16. Phạm Chí Vĩnh
 17. Lê Trọng Vĩnh

Danh sách Hội đồng khoa học và đào tạo nhiệm kì 2006 - 2014:

 1. GS.TS Nguyễn Hữu Dư
 2. PGS.TSKH Vũ Hoàng Linh
 3. PGS.TS Lê Minh Hà
 4. GS.TSKH Phạm Kỳ Anh
 5. GS.TSKH Nguyễn Hữu Việt Hưng
 6. PGS.TS Nguyễn Vũ Lương
 7. GS.TSKH Đặng Hùng Thắng
 8. GS.TSKH Trần Văn Nhung
 9. PGS.TS Hoàng Quốc Toàn
 10. GS.TSKH Đào Huy Bích
 11. GS.TS Lê Xuân Cận
 12. GS.TS Nguyễn Văn Hữu
 13. GS.TS Nguyễn Quý Hỷ
 14. GS.TSKH Nguyễn Văn Mậu
 15. GS.TS Đặng Huy Ruận
 16. PGS.TS Trần Trọng Huệ
 17. PGS.TS Nguyễn Hữu Ngự
 18. PGS.TS Phạm Trọng Quát
 19. PGS.TS Đỗ Trung Tuấn
 20. PGS.TS Đào Văn Dũng
 21. PGS.TS Phạm Chí Vĩnh
 22. GS.TSKH Nguyễn Duy Tiến
 23. PGS.TS Đào Hữu Hồ