Đỗ Thanh Hà

Đỗ Thanh Hà, Tiến sĩ
Chức vụ Bộ môn:
Phó Trưởng Bộ môn
Văn phòng:
T5-505
Thư điện tử VNU:
hadt_tct@vnu.edu.vn
Lĩnh vực nghiên cứu:
Nhận dạng mẫu và xử lý ảnh, Xử lý và lọc tài liệu, Phân tích và đánh chỉ mục tài liệu, Tối ưu thuật toán nhìn máy trong xe tự hành
Quá trình đào tạo:
 • Tiến sĩ, 2010, Tin học, Université de Lorraine, France
 • Thạc sĩ, 2007, Toán học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Hà Nội
 • Cử nhân, 2005, Toán Tin Ứng dụng, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Hà Nội
Các môn giảng dạy:
 • Xử lí ảnh
 • Tin học cơ sở (Java Programming)
 • Thực hành tính toán
 • Học máy
 • Đồ họa máy tính
 • Nhìn máy
Hoạt động khoa học:
 • Thành viên ban chương trình của hội nghị quốc tế International Conference on Recent Trends in Image Processing & Pattern Recognition (RTIP2R) - INDIA 2016; RTIP2R 2018 (publicity chair), MAPR 2018, MIWAR 2018
 • Tham gia phản biện cho các tạp chí và hội nghị trong và ngoài nước
Khen thưởng:
 • 2013 Sigweb DocEng Best Paper Award, Granted by ACM Symposium on Document Engineering
 • 2004 Exemplary female students in information technology
 • 2003 representative for talented and excellent young students of Vietnam National University

Công bố khoa học

 1. Do T-H, Tabbone S, Ramos-Terrades O. DSD: document sparse-based denoising algorithm. Pattern Analysis and Applications . 2018.
 2. Do T-H, Nguyen NT, Nguyen TD, Le NT. A New Approach for Traffic-Sign Recognition using Sparse Representation over Dictionary of Local Descriptors. Trong: The 9th International Conference on Knowledge and Systems Engineering . The 9th International Conference on Knowledge and Systems Engineering . Da Nang, VietNam: IEEE; 2017.
 3. Do T-H, Tabbone S, Ramos-Terrades O. Sparse Representation over Learned Dictionary for Symbol Recognition. Signal Processing. 2016;125:36-47. doi:doi:10.1016/j.sigpro.2015.12.020.
 4. Do T-H, Tabbone S, Terrades O-R. Spotting Symbol over Graphical Documents via Sparsity in Visual Vocabulary. Trong: Recent Trends in Image Processing and Pattern Recognition (Part of CCIS book series, Vol 709, page 59-70). Recent Trends in Image Processing and Pattern Recognition (Part of CCIS book series, Vol 709, page 59-70). Springer ; 2016. doi:10.1007/978-981-10-4859-3.
 5. Do T-H, Tabbone S, Ramos-Terrades O. Spotting Symbol using Sparsity over Learned Dictionary of Local Descriptors. Trong: 11th International Workshop on Document Analysis Systems. 11th International Workshop on Document Analysis Systems. Tours, France: IEEE; 2014. doi:10.1109/DAS.2014.62.
 6. Do T-H, Tabbone S, Ramos-Terrades O. Document Noise Removal using Sparse Representation over Learned Dictionary . Trong: Proceedings of the 2013 ACM symposium on Document engineering. Proceedings of the 2013 ACM symposium on Document engineering. Florence, Italy: ACM New York, NY, USA; 2013. doi:10.1145/2494266.2494281.
 7. Do T-H, Tabbone S, Ramos-Terrades O. New Approach for Symbol Recognition Combining Shape Context of Interest Points with Sparse Representation. Trong: 12th International conference on Document Analysis and Recognition. 12th International conference on Document Analysis and Recognition. Washington DC: IEEE; 2013. doi:10.1109/ICDAR.2013.60.
 8. Do T-H, Tabbone S, Ramos-Terrades O. Noise suppression over bi-level graphical documents using a sparse representation. Trong: Colloque International Francophone sur l’E ́crit et le Document - CIFED . Colloque International Francophone sur l’E ́crit et le Document - CIFED . Bordeaux, France; 2012.
 9. Do T-H, Tabbone S, Ramos-Terrades O. Text/graphic separation using a sparse representation with multi-learned dictionaries. Trong: 21st International conference on pattern recognition . 21st International conference on pattern recognition . Tsukuba, Japan : IEEE; 2012. Available at: https://ieeexplore.ieee.org/document/6460228/.
 10. Thanh HChi, Do T-H, et al. Parallelization of the combinational algorithms by the segmental method for solutions. Trong: The national conference on Information technology. The national conference on Information technology. Dong Nai, Vietnam; 2009.

Đề tài - Dự án

Mã đề tài Ngày bắt đầu Tiêu đề Tình trạng đề tài
QG.18.04 Tháng 2, 2018 Nghiên cứu phát triển một số kĩ thuật khử nhiễu ảnh dựa trên biểu diễn thưa và mô hình hồi quy tuyến tính Chưa nghiệm thu