Đỗ Thanh Hà

Đỗ Thanh Hà, Tiến sĩ
Chức vụ Bộ môn:
Trưởng Bộ môn
Văn phòng:
T5-505
Thư điện tử VNU:
hadt_tct@vnu.edu.vn
Lĩnh vực nghiên cứu:
Nhận dạng mẫu và xử lý ảnh tài liệu , Xử lý ảnh y tế , Học máy , Ứng dụng của biểu diễn thưa trong xử lý ảnh
Quá trình đào tạo:
 • Tiến sĩ, 2010, Tin học, Université de Lorraine, France
 • Thạc sĩ, 2007, Toán học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Hà Nội
 • Cử nhân, 2005, Toán Tin Ứng dụng, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Hà Nội
Các môn giảng dạy:
 • Xử lí ảnh
 • Tin học cơ sở (Java Programming)
 • Thực hành tính toán
 • Học máy
 • Đồ họa máy tính
 • Nhìn máy
Hoạt động khoa học:
 • Thành viên ban chương trình của một số hội nghị quốc tế
 • Tham gia phản biện cho các tạp chí và hội nghị trong và ngoài nước
Khen thưởng:
 • 2013 Sigweb DocEng Best Paper Award, Granted by ACM Symposium on Document Engineering
 • 2004 Exemplary female students in information technology
 • 2003 representative for talented and excellent young students of Vietnam National University

Công bố khoa học

 1. Do T-H, Tabbone S, Ramos-Terrades O. DSD: document sparse-based denoising algorithm. Pattern Analysis and Applications . 2018.
 2. Do T-H, Nguyen NT, Nguyen TD, Le NT. A New Approach for Traffic-Sign Recognition using Sparse Representation over Dictionary of Local Descriptors. Trong: The 9th International Conference on Knowledge and Systems Engineering . The 9th International Conference on Knowledge and Systems Engineering . Da Nang, VietNam: IEEE; 2017.
 3. Do T-H, Tabbone S, Ramos-Terrades O. Sparse Representation over Learned Dictionary for Symbol Recognition. Signal Processing. 2016;125:36-47. doi:doi:10.1016/j.sigpro.2015.12.020.
 4. Do T-H, Tabbone S, Terrades O-R. Spotting Symbol over Graphical Documents via Sparsity in Visual Vocabulary. Trong: Recent Trends in Image Processing and Pattern Recognition (Part of CCIS book series, Vol 709, page 59-70). Recent Trends in Image Processing and Pattern Recognition (Part of CCIS book series, Vol 709, page 59-70). Springer ; 2016. doi:10.1007/978-981-10-4859-3.
 5. Do T-H, Tabbone S, Ramos-Terrades O. Spotting Symbol using Sparsity over Learned Dictionary of Local Descriptors. Trong: 11th International Workshop on Document Analysis Systems. 11th International Workshop on Document Analysis Systems. Tours, France: IEEE; 2014. doi:10.1109/DAS.2014.62.
 6. Do T-H, Tabbone S, Ramos-Terrades O. New Approach for Symbol Recognition Combining Shape Context of Interest Points with Sparse Representation. Trong: 12th International conference on Document Analysis and Recognition. 12th International conference on Document Analysis and Recognition. Washington DC: IEEE; 2013. doi:10.1109/ICDAR.2013.60.
 7. Do T-H, Tabbone S, Ramos-Terrades O. Document Noise Removal using Sparse Representation over Learned Dictionary . Trong: Proceedings of the 2013 ACM symposium on Document engineering. Proceedings of the 2013 ACM symposium on Document engineering. Florence, Italy: ACM New York, NY, USA; 2013. doi:10.1145/2494266.2494281.
 8. Do T-H, Tabbone S, Ramos-Terrades O. Noise suppression over bi-level graphical documents using a sparse representation. Trong: Colloque International Francophone sur l’E ́crit et le Document - CIFED . Colloque International Francophone sur l’E ́crit et le Document - CIFED . Bordeaux, France; 2012.
 9. Do T-H, Tabbone S, Ramos-Terrades O. Text/graphic separation using a sparse representation with multi-learned dictionaries. Trong: 21st International conference on pattern recognition . 21st International conference on pattern recognition . Tsukuba, Japan : IEEE; 2012. Available at: https://ieeexplore.ieee.org/document/6460228/.
 10. Thanh HChi, Do T-H, et al. Parallelization of the combinational algorithms by the segmental method for solutions. Trong: The national conference on Information technology. The national conference on Information technology. Dong Nai, Vietnam; 2009.

Đề tài - Dự án

Mã đề tài Ngày bắt đầu Tiêu đề Tình trạng đề tài
VINIF.2020.DA14 Tháng 10, 2020 Developing a system to support fake news detection in online social networks Chưa nghiệm thu
Tháng 1, 2019 Auto Segmentation the Organs over Medical Images Chưa nghiệm thu
QG.18.04 Tháng 2, 2018 Denoising Images using Sparse Representation and Linear Regression Model Chưa nghiệm thu