Auto Segmentation the Organs over Medical Images

Mã đề tài:
Tiêu đề: Auto Segmentation the Organs over Medical Images
Cấp đề tài:
Ngày bắt đầu:
Tháng 1, 2019
Số tháng thực hiện:
12
Thành viên trong Khoa
Đỗ Thanh Hà Chủ trì
Tình trạng đề tài:
Chưa nghiệm thu
Tóm tắt đề tài:
Mô tả chi tiết: