Denoising Images using Sparse Representation and Linear Regression Model

Mã đề tài:
QG.18.04
Tiêu đề: Denoising Images using Sparse Representation and Linear Regression Model
Cấp đề tài:
Ngày bắt đầu:
Tháng 2, 2018
Số tháng thực hiện:
24
Thành viên trong Khoa
Đỗ Thanh Hà Chủ trì
Tình trạng đề tài:
Chưa nghiệm thu
Tóm tắt đề tài:
Mô tả chi tiết: