Developing a system to support fake news detection in online social networks

Mã đề tài:
VINIF.2020.DA14
Tiêu đề: Developing a system to support fake news detection in online social networks
Cấp đề tài:
Ngày bắt đầu:
Tháng 10, 2020
Số tháng thực hiện:
36
Thành viên trong Khoa
Nguyễn Thị Minh Huyền
Đỗ Thanh Hà
Ngô Thế Quyền
Nguyễn Hải Vinh
Nguyễn Dương Kiên
Chủ trì
Thành viên
Thành viên
Thành viên là người ngoài khoa:
NGHIEM Thi Phuong, Tuan-Anh HOANG, NGUYEN Luu Thuy Ngan, TRAN Thi Oanh, TRIEU Thanh Le, Ee-Peng Lim, Seong G. Kong, TO Tan Tai
Tình trạng đề tài:
Chưa nghiệm thu
Tóm tắt đề tài:
Mô tả chi tiết: