Lê Hồng Phương

Lê Hồng Phương, Tiến sĩ
Chức vụ Bộ môn:
Trưởng Phòng
Văn phòng:
T5-505
Thư điện tử VNU:
phuonglh
Trang web:
http://mim.hus.vnu.edu.vn/lhp/index.xhtml
Lĩnh vực nghiên cứu:
Xử lí ngôn ngữ tự nhiên, Học máy thống kê, Toán ứng dụng
Quá trình đào tạo:
 • Tiến sĩ, 2010, Tin học, Université de Lorraine, France
 • Thạc sĩ, 2005, Tin học, Viện Tin học Pháp ngữ, Hà Nội
 • Cử nhân, 2002, Toán Tin ứng dụng, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội
Các môn giảng dạy:
 • Khai phá dữ liệu văn bản
 • Học máy thống kê
 • Cấu trúc dữ liệu và thuật toán
 • Lập trình hướng đối tượng
 • Tin học cơ sở
Hoạt động khoa học:
 • Phản biện cho các tạp chí: Tạp chí Tin học và Điều khiển, Tạp chí Khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội, Tạp chí Khoa học và Công nghệ (Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông)
 • Phản biện cho các hội nghị, hội thảo khoa học: PAKDD, IALP, RIVF, KSE, ATC, Nafosted, VLSP, FAIR, NSIC
Khen thưởng:
 • Bằng khen tài năng trẻ về ứng dụng toán học của Hội Ứng dụng Toán học Việt Nam năm 2005

Công bố khoa học

 1. Pham T-H, Le-Hong P. Content-based Approach for Vietnamese Spam SMS Filtering. The 20th International Conference on Asian Language Processing. 2016. Available at: http://chinese.csie.ncku.edu.tw/IALP2016/.
 2. Nguyen T-L, Ha M-L, Le-Hong P, Nguyen T-M-H. Using Distributed Word Representations in Graph-Based Dependency Parsing for Vietnamese. The 9th National Conference on Fundamental and Applied Information Technology (FAIR'9). 2016:804-810.
 3. Le-Hong P, Roussanaly A, Nguyen T-M-H. A syntactic component for Vietnamese language processing. Journal of Language Modelling. 2015;3(1):145-184.
 4. Vu-Manh C, Luong A-T, Le-Hong P. Improving Vietnamese Dependency Parsing Using Distributed Word Representations. Trong: Proceedings of the Sixth International Symposium on Information and Communication Technology. Proceedings of the Sixth International Symposium on Information and Communication Technology. New York, NY, USA: ACM; 2015. doi:10.1145/2833258.2833296.
 5. Le-Hong P, Nguyen T-M-H, Nguyen T-L, Ha M-L. Fast Dependency Parsing using Distributed Word Representations. Trong: PAKDD Workshops. PAKDD Workshops. Springer International Publishing; 2015.
 6. Pham T-H, Pham X-K, Le-Hong P. Building a semantic role labelling system for Vietnamese. Trong: Digital Information Management (ICDIM), 2015 Tenth International Conference on. Digital Information Management (ICDIM), 2015 Tenth International Conference on.; 2015. doi:10.1109/ICDIM.2015.7381877.
 7. Le-Hong P, Nguyen T-M-H. Part-of-speech induction for Vietnamese. Knowledge and Systems Engineering. 2014;245:261-272. Available at: http://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-319-02821-7_24.
 8. Le-Hong P, Phan X-H, Nguyen T-D. Using dependency analysis to improve question classification. Knowledge and Systems Engineering. 2014;326:653-664. Available at: http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-11680-8_52.
 9. Le-Hong P, Phan X-H, Tran T-T. On the effect of the label bias problem in part-of-speech tagging. The 10th IEEE RIVF International Conference on Computing and Communication Technologies. 2013:103-108.
 10. Nguyen T-L, Nguyen V-H, Nguyen T-M-H, Le-Hong P. Building a treebank for Vietnamese dependency parsing. Trong: Computing and Communication Technologies, Research, Innovation, and Vision for the Future (RIVF), 2013 IEEE RIVF International Conference on. Computing and Communication Technologies, Research, Innovation, and Vision for the Future (RIVF), 2013 IEEE RIVF International Conference on. IEEE; 2013.

Đề tài - Dự án

Mã đề tài Ngày bắt đầu Tiêu đề Tình trạng đề tài
QG.15.04 Tháng 4, 2015 Các mô hình xác suất phân tích ngữ nghĩa ẩn trong các tập dữ liệu lớn Chưa nghiệm thu
TN-12-02 Tháng 3, 2012 Một số thuật toán học tự động không có hướng dẫn và ứng dụng trong xử lí ngôn ngữ tự nhiên Đã nghiệm thu