Lê Hồng Phương

Lê Hồng Phương, Tiến sĩ
Chức vụ Bộ môn:
Trưởng Phòng
Văn phòng:
T5-505
Thư điện tử VNU:
phuonglh
Trang web:
http://mim.hus.vnu.edu.vn/lhp/index.xhtml
Lĩnh vực nghiên cứu:
Xử lí ngôn ngữ tự nhiên, Học máy thống kê, Toán ứng dụng
Quá trình đào tạo:
 • Tiến sĩ, 2010, Tin học, Université de Lorraine, France
 • Thạc sĩ, 2005, Tin học, Viện Tin học Pháp ngữ, Hà Nội
 • Cử nhân, 2002, Toán Tin ứng dụng, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội
Các môn giảng dạy:
 • Khai phá dữ liệu văn bản
 • Học máy thống kê
 • Cấu trúc dữ liệu và thuật toán
 • Lập trình hướng đối tượng
 • Tin học cơ sở
Hoạt động khoa học:
 • Phản biện cho các tạp chí: Tạp chí Tin học và Điều khiển, Tạp chí Khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội, Tạp chí Khoa học và Công nghệ (Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông)
 • Phản biện cho các hội nghị, hội thảo khoa học: PAKDD, IALP, RIVF, KSE, ATC, Nafosted, VLSP, FAIR, NSIC
Khen thưởng:
 • Bằng khen tài năng trẻ về ứng dụng toán học của Hội Ứng dụng Toán học Việt Nam năm 2005

Công bố khoa học

 1. Le-Hong P, Nguyen T-M-H, Roussanaly A. Vietnamese parsing with an automatically extracted tree-adjoining grammar. Proceedings of the IEEE RIVF. 2012:91-96.
 2. Phan T-H, Nguyen T-M-H, Le-Hong P. Lexicographic study in the Sketch Engine. Journal of Computer Science and Cybernetics. 2011;27(3):206-218.