Nguyễn Thị Minh Huyền

Nguyễn Thị Minh Huyền, Tiến sĩ
Chức năng:
Phó Trưởng Khoa
Văn phòng:
T5-503
Thư điện tử VNU:
huyenntm
Lĩnh vực nghiên cứu:
Xử lí ngôn ngữ tự nhiên
Quá trình đào tạo:
 • Cử nhân, 1994, Tin học, Đại học Tổng hợp Hà Nội, Việt Nam
 • Maitrise, 1998, Tin học, Đại học Henri Poincaré - Nancy I, Nancy, CH Pháp
 • DEA (thạc sĩ), 1999, Tin học, Đại học Henri Poincaré - Nancy I, Nancy, CH Pháp
 • Tiến sĩ, 2006, Tin học, Đại học Henri Poincaré - Nancy I, Nancy, CH Pháp
Các môn giảng dạy:
 • Xử lí ngôn ngữ tự nhiên
 • Ngôn ngữ học máy tính
 • Ngôn ngữ hình thức và ôtômát
 • Tin học cơ sở
 • Khai phá dữ liệu
Hoạt động khoa học:
 • Thành viên Ban Điều hành chuỗi hội thảo VLSP (Vietnamese Language and Speech Processing workshop)
 • Thành viên Ban Điều hành, Ban Chương trình chuỗi hội nghị IEEE-RIVF International Conference on Computing and Telecommunication Technologies
 • Thành viên Ban chương trình chuỗi hội nghị International Conference on Knowledge and Systems Engineering (KSE)
 • Thành viên Ban chương trình International Conference on Computational Linguistics - COLING 2008, COLING 2010
 • Thành viên Ban chương trình Pacific Asia Conference on Language, Information and Computation - PACLIC 2008
 • Thành viên Ban chương trình Asian Language Resources Workshop - ALR 2005, 2008
 • ISO TC 37/SC 4: Chuẩn hóa tài nguyên ngôn ngữ

Công bố khoa học

 1. Nguyen T-L, Ha M-L, Le-Hong P, Nguyen T-M-H. Using Distributed Word Representations in Graph-Based Dependency Parsing for Vietnamese. The 9th National Conference on Fundamental and Applied Information Technology (FAIR'9). 2016:804-810.
 2. Le-Hong P, Roussanaly A, Nguyen T-M-H. A syntactic component for Vietnamese language processing. Journal of Language Modelling. 2015;3(1):145-184.
 3. Le-Hong P, Nguyen T-M-H, Nguyen T-L, Ha M-L. Fast Dependency Parsing using Distributed Word Representations. Trong: PAKDD Workshops. PAKDD Workshops. Springer International Publishing; 2015.
 4. Le-Hong P, Nguyen T-M-H. Part-of-speech induction for Vietnamese. Knowledge and Systems Engineering. 2014;245:261-272. Available at: http://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-319-02821-7_24.
 5. Nguyen T-L, Nguyen V-H, Nguyen T-M-H, Le-Hong P. Building a treebank for Vietnamese dependency parsing. Trong: Computing and Communication Technologies, Research, Innovation, and Vision for the Future (RIVF), 2013 IEEE RIVF International Conference on. Computing and Communication Technologies, Research, Innovation, and Vision for the Future (RIVF), 2013 IEEE RIVF International Conference on. IEEE; 2013.
 6. Le-Hong P, Nguyen T-M-H, Roussanaly A. Vietnamese parsing with an automatically extracted tree-adjoining grammar. Proceedings of the IEEE RIVF. 2012:91-96.
 7. Phan T-H, Nguyen T-M-H, Le-Hong P. Lexicographic study in the Sketch Engine. Journal of Computer Science and Cybernetics. 2011;27(3):206-218.

Đề tài - Dự án

Mã đề tài Ngày bắt đầu Tiêu đề Tình trạng đề tài
QG.12.22 Tháng 4, 2012 Nghiên cứu xây dựng một mô hình tính toán ngữ nghĩa tiếng Việt Đã nghiệm thu
TN-12-02 Tháng 3, 2012 Một số thuật toán học tự động không có hướng dẫn và ứng dụng trong xử lí ngôn ngữ tự nhiên Đã nghiệm thu