Trang cá nhân của Nguyễn Thị Minh Huyền

Tài liệu môn học

Sinh viên truy cập tới bài giảng, bài tập các môn học trên trang web môn học của Khoa:

http://mim.hus.vnu.edu.vn/courses

Tên đăng nhập và mật khẩu truy cập được cung cấp trên lớp.