Scientific and Training Council

Members of The Scientific and Training Council of Faculty of Mathematics - Mechanics - Informatics in 2014-2019 (Decision 739/QĐ-ĐHKHTN):

 1. Lê Minh Hà, President
 2. Lê Huy Chuẩn, Secretary
 3. Phạm Kỳ Anh
 4. Trần Mạnh Cường
 5. Nguyễn Thạc Dũng
 6. Nguyễn Hữu Dư
 7. Đỗ Thanh Hà
 8. Nguyễn Thị Minh Huyền
 9. Nguyễn Hữu Việt Hưng
 10. Vũ Hoàng Linh
 11. Lê Hồng Phương
 12. Phó Đức Tài
 13. Đặng Hùng Thắng
 14. Ninh Văn Thu
 15. Đỗ Trung Tuấn
 16. Phạm Chí Vĩnh
 17. Lê Trọng Vĩnh