Projects

Code Start date Title Members Status
January, 2019 Auto Segmentation the Organs over Medical Images Đỗ Thanh Hà Chưa nghiệm thu
QG.18.04 February, 2018 Denoising Images using Sparse Representation and Linear Regression Model Đỗ Thanh Hà Chưa nghiệm thu
TN 17.01 July, 2017 Phân tích tính ổn định của các phương trình vi phân đại số có trễ Đã nghiệm thu
TN 17.01 July, 2017 Phân tích tính ổn định của các phương trình vi phân đại số có trễ Đã nghiệm thu
107.02-2015.09 May, 2016 Phương pháp tỷ số H/V trong môi trường phân lớp Trần Thanh Tuấn Chưa nghiệm thu
FWO.101.2015.02 April, 2016 Motivic integration and the Monodromy Conjecture Lê Quý Thường Chưa nghiệm thu
107.02-2014.04 March, 2016 Sóng mặt Rayleigh và sóng một thành phần trong môn trường phân lớp Phạm Chí Vĩnh Chưa nghiệm thu
QG.16.06 January, 2016 Ứng dụng của tích phân môtivic vào lý thuyết các bất biến Donaldson-Thomas môtivic Lê Quý Thường Chưa nghiệm thu
June, 2015 Adaptive refinement methods for discrete-continuous optimization Hoàng Nam Dũng Chưa nghiệm thu
QG.15.04 April, 2015 Các mô hình xác suất phân tích ngữ nghĩa ẩn trong các tập dữ liệu lớn Le Hong Phuong Chưa nghiệm thu