Projects

Code Start date Title Members Status
VINIF.2020.DA14 October, 2020 Developing a system to support fake news detection in online social networks Ngo The Quyen
Nguyễn Dương Kiên
Nguyễn Thị Minh Huyền
Đỗ Thanh Hà
Nguyễn Hải Vinh
Chưa nghiệm thu
QG.20.21 January, 2020 Một vài ứng dụng của phương pháp Malliavin-Stein Nguyễn Tiến Dũng
Hoàng Thị Phương Thảo
Đã nghiệm thu
101.03-2019.08 September, 2019 Mật độ, xác suất đuôi và các xấp xỉ xác suất sử dụng phương pháp Malliavin-Stein và ứng dụng Nguyễn Tiến Dũng
Trần Mạnh Cường
Phạm Đình Tùng
Đã nghiệm thu