Projects

Code Start date Title Members Status
QG.18.04 February, 2018 Nghiên cứu phát triển một số kĩ thuật khử nhiễu ảnh dựa trên biểu diễn thưa và mô hình hồi quy tuyến tính Đỗ Thanh Hà Chưa nghiệm thu
TN 17.01 July, 2017 Phân tích tính ổn định của các phương trình vi phân đại số có trễ Đã nghiệm thu
TN 17.01 July, 2017 Phân tích tính ổn định của các phương trình vi phân đại số có trễ Đã nghiệm thu
107.02-2015.09 May, 2016 Phương pháp tỷ số H/V trong môi trường phân lớp Trần Thanh Tuấn Chưa nghiệm thu
FWO.101.2015.02 April, 2016 Motivic integration and the Monodromy Conjecture Lê Quý Thường Chưa nghiệm thu
107.02-2014.04 March, 2016 Sóng mặt Rayleigh và sóng một thành phần trong môn trường phân lớp Phạm Chí Vĩnh Chưa nghiệm thu
QG.16.06 January, 2016 Ứng dụng của tích phân môtivic vào lý thuyết các bất biến Donaldson-Thomas môtivic Lê Quý Thường Chưa nghiệm thu
June, 2015 Adaptive refinement methods for discrete-continuous optimization Hoàng Nam Dũng Chưa nghiệm thu
QG.15.02 April, 2015 Phát triển gói lệnh tính toán trên hệ đại số máy tính Sage trong lý thuyết toán tử Steenrod và đường cong elliptic Phó Đức Tài Chưa nghiệm thu
QG.15.03 April, 2015 Hệ động lực rừng với điều kiện biên hỗn hợp Lê Huy Chuẩn Chưa nghiệm thu