Một số vấn đề nghiên cứu trong giải tích ngẫu nhiên

Mã đề tài:
101.02-2013.06
Tiêu đề: Một số vấn đề nghiên cứu trong giải tích ngẫu nhiên
Cấp đề tài:
Ngày bắt đầu:
Tháng 3, 2014
Số tháng thực hiện:
24
Thành viên trong Khoa
Đặng Hùng Thắng Chủ trì
Tình trạng đề tài:
Chưa nghiệm thu
Tóm tắt đề tài:
Mô tả chi tiết: