Danh sách đề tài khoa học - công nghệ

Mã đề tài Ngày bắt đầu Tiêu đề Thành viên Tình trạng đề tài
TN 17.01 Tháng 7, 2017 Phân tích tính ổn định của các phương trình vi phân đại số có trễ Đã nghiệm thu
107.02-2015.09 Tháng 5, 2016 Phương pháp tỷ số H/V trong môi trường phân lớp Trần Thanh Tuấn Đã nghiệm thu
FWO.101.2015.02 Tháng 4, 2016 Motivic integration and the Monodromy Conjecture Lê Quý Thường Đã nghiệm thu
107.02-2014.04 Tháng 3, 2016 Sóng mặt Rayleigh và sóng một thành phần trong môn trường phân lớp Phạm Chí Vĩnh Chưa nghiệm thu
QG.16.08 Tháng 1, 2016 Dáng điệu của các đạo hàm và nguyên hàm của hàm khả vi vô hạn Đã nghiệm thu
QG.16.06 Tháng 1, 2016 Ứng dụng của tích phân môtivic vào lý thuyết các bất biến Donaldson-Thomas môtivic Lê Quý Thường Đã nghiệm thu
QG.16.09 Tháng 1, 2016 Các định lý giới hạn cho trường các biến ngẫu nhiên Đã nghiệm thu
Tháng 6, 2015 Adaptive refinement methods for discrete-continuous optimization Hoàng Nam Dũng Chưa nghiệm thu
QG.15.02 Tháng 4, 2015 Phát triển gói lệnh tính toán trên hệ đại số máy tính Sage trong lý thuyết toán tử Steenrod và đường cong elliptic Phó Đức Tài Đã nghiệm thu
QG.15.01 Tháng 4, 2015 Một số tính chất tô pô của hệ động lực Lê Huy Tiễn Chưa nghiệm thu