Phương pháp tỷ số H/V trong môi trường phân lớp

Mã đề tài:
107.02-2015.09
Tiêu đề: Phương pháp tỷ số H/V trong môi trường phân lớp
Cấp đề tài:
Ngày bắt đầu:
Tháng 5, 2016
Số tháng thực hiện:
24
Thành viên trong Khoa
Trần Thanh Tuấn Chủ trì
Tình trạng đề tài:
Đã nghiệm thu
Tóm tắt đề tài:
Mô tả chi tiết: