Danh sách cán bộ

Nguyễn Hữu Dư Chủ nhiệm Bộ môn
Nhà giáo Ưu tú, Giáo sư, Tiến sĩ
Lý thuyết Xác suất và Thống kê, Hệ động lực tất định và ngẫu nhiên, Phương trình Vi phân
Nguyễn Trọng Hiếu Tiến sĩ
Lê Đình Định Tiến sĩ
Đỗ Hồng Nhung Thạc sĩ
Trịnh Hoàng Dũng Cử nhân