Đỗ Hồng Nhung

Đỗ Hồng Nhung, Thạc sĩ
Điện thoại:
0973189810
Quá trình đào tạo:
  • 2008 - 2012: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, chuyên ngành Toán học.
  • 2012 - 2014: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, chuyên ngành Lý thuyết Xác suất và Thống kê Toán học.
Các môn giảng dạy:
  • Đại số tuyến tính và hình học giải tích
  • Giải tích 1,2
  • Thống kê Xã hội học