Lê Huy Tiễn

Lê Huy Tiễn, Tiến sĩ

Đề tài - Dự án

Mã đề tài Ngày bắt đầu Tiêu đề Tình trạng đề tài
QG.15.01 Tháng 4, 2015 Một số tính chất tô pô của hệ động lực Chưa nghiệm thu
TN-11-01 Tháng 4, 2011 Về tính chất bóng của hệ động lực Đã nghiệm thu