Trịnh Hoàng Dũng

Trịnh Hoàng Dũng, Thạc sĩ
Chức vụ Công đoàn:
Ủy viên
Chức vụ Đoàn thanh niên:
Bí thư Chi đoàn Cán bộ
Thư điện tử VNU:
dungth6886@vnu.edu.vn
Điện thoại:
0398202916
Lĩnh vực nghiên cứu:
Ma trận ngẫu nhiên
Các môn giảng dạy:
  • Phương trình vi phân
  • Xác suất - Thống kê
Khen thưởng:
  • Gương mặt trẻ tiêu biểu cấp cơ sở năm học 2020-2021