Lê Đình Định

Lê Đình Định, Tiến sĩ
Chức vụ Công đoàn:
Chủ tịch