Danh sách cán bộ

Đỗ Thanh Hà Trưởng Bộ môn
Tiến sĩ
Nhận dạng mẫu và xử lý ảnh tài liệu , Xử lý ảnh y tế , Học máy , Ứng dụng của biểu diễn thưa trong xử lý ảnh
Nguyễn Thị Minh Huyền Trưởng Bộ môn
Tiến sĩ
Xử lí ngôn ngữ tự nhiên
Vũ Tiến Dũng Phó Trưởng Bộ môn
Tiến sĩ
Tính toán song song
Nguyễn Thị Hồng Minh Phó giáo sư, Tiến sĩ
Đỗ Trung Tuấn Phó giáo sư, Tiến sĩ
Cơ sở dữ liệu suy diễn, Hệ thống đa phương tiện
Phạm Thắng Tiến sĩ
Discrete Combinatorial Geometry, Additive Combinatorics, Geometric Measure Theory
Nguyễn Thị Bích Thủy Tiến sĩ
Xử lý ảnh số , Tối ưu DC & DCA, Cơ sở dữ liệu
Nguyễn Hải Vinh Tiến sĩ
Quy hoạch thực nghiệm tối ưu, Mật mã và an toàn dữ liệu
Hà Mỹ Linh Thạc sĩ
Xử lí ngôn ngữ tự nhiên
Hoàng Quốc Hùng Mạng Máy Tính, An Toàn Thông Tin