Danh sách cán bộ

Đỗ Thanh Hà Trưởng Bộ môn
Tiến sĩ
Nhận dạng mẫu và xử lý ảnh tài liệu , Xử lý ảnh y tế , Học máy , Ứng dụng của biểu diễn thưa trong xử lý ảnh
Vũ Tiến Dũng Phó Trưởng Bộ môn
Tiến sĩ
Tính toán song song
Đỗ Trung Tuấn Phó giáo sư, Tiến sĩ
Cơ sở dữ liệu suy diễn, Hệ thống đa phương tiện
Nguyễn Thị Minh Huyền Tiến sĩ
Xử lí ngôn ngữ tự nhiên
Nguyễn Thị Bích Thủy Tiến sĩ
Xử lý ảnh số , Tối ưu DC & DCA, Cơ sở dữ liệu
Nguyễn Thị Bích Thủy Tiến sĩ
Xử lý ảnh số , Tối ưu DC & DCA, Cơ sở dữ liệu
Nguyễn Hải Vinh Tiến sĩ
Quy hoạch thực nghiệm tối ưu, Mật mã và an toàn dữ liệu
Nguyễn Việt Hùng Thạc sĩ
Hà Mỹ Linh Thạc sĩ
Hoàng Quốc Hùng Mạng Máy Tính, An Toàn Thông Tin