Vũ Tiến Dũng

Vũ Tiến Dũng, Tiến sĩ
Chức vụ Bộ môn:
Phó Trưởng Bộ môn
Lĩnh vực nghiên cứu:
Tính toán song song
Các môn giảng dạy:
  • Cơ sở dữ liệu, Tin học Cơ sở