Phạm Thắng

Phạm Thắng, Tiến sĩ
Thư điện tử VNU:
thangpham.math@vnu.edu.vn
Trang web:
http://thangphammath.org/
Lĩnh vực nghiên cứu:
Discrete Combinatorial Geometry, Additive Combinatorics, Geometric Measure Theory
Quá trình đào tạo:
  • B.Sc. in Mathematics, 2008-2012, University of Science, Vietnam National University, Ha Noi
  • Ph.D. in Mathematics, 2013-2017, Ecole Polytechnique Federale de Lausanne (EPFL)