Công tác đào tạo

Bộ môn Tin học tham gia phụ trách 2  ngành đào tạo đại học:

  • Toán - Tin ứng dụng
  • Máy tính và Khoa học thông tin

Bộ môn cũng phụ trách một chuyên ngành đào tạo thạc sĩ và tiến sĩ là Cơ sở toán học cho Tin học.