Danh sách đề tài

Ngày bắt đầu Tiêu đề Thành viên Trạng thái
QG.18.04 Tháng 2, 2018 Nghiên cứu phát triển một số kĩ thuật khử nhiễu ảnh dựa trên biểu diễn thưa và mô hình hồi quy tuyến tính Đỗ Thanh Hà Chưa nghiệm thu
TN-15-04 Tháng 3, 2015 Nghiên cứu sử dụng biểu diễn phân tán trong phân tích cú pháp phụ thuộc tiếng Việt Hà Mỹ Linh Chưa nghiệm thu
TN-14-01 Tháng 3, 2014 Phương pháp hàm số trong quy hoạch thực nghiệm tối ưu Nguyễn Hải Vinh Đã nghiệm thu
TN-14-04 Tháng 3, 2014 Nghiên cứu xây dựng một công cụ xác định đồng sở chỉ trong văn bản tiếng Việt Nguyễn Việt Hùng Đã nghiệm thu
QG.12.21 Tháng 4, 2012 Nghiên cứu ứng dụng các thuật giải ngẫu nhiên để giải một số bài toán tối ưu trong mạng thế hệ mới Lê Trọng Vĩnh Đã nghiệm thu
QG.12.22 Tháng 4, 2012 Nghiên cứu xây dựng một mô hình tính toán ngữ nghĩa tiếng Việt Nguyễn Thị Minh Huyền Đã nghiệm thu
TN-12-02 Tháng 3, 2012 Một số thuật toán học tự động không có hướng dẫn và ứng dụng trong xử lí ngôn ngữ tự nhiên Nguyễn Thị Minh Huyền Đã nghiệm thu