Một vài ứng dụng của phương pháp Malliavin-Stein

Mã đề tài:
QG.20.21
Tiêu đề: Một vài ứng dụng của phương pháp Malliavin-Stein
Cấp đề tài:
Ngày bắt đầu:
Tháng 1, 2020
Số tháng thực hiện:
24
Thành viên trong Khoa
Nguyễn Tiến Dũng
Hoàng Thị Phương Thảo
Chủ trì
Thành viên
Tình trạng đề tài:
Đã nghiệm thu
Tóm tắt đề tài:
Mô tả chi tiết: