Danh sách cán bộ

Đặng Hùng Thắng Trưởng Bộ môn
Giáo sư, Tiến sĩ Khoa học
Toán học trong môi trường ngẫu nhiên, Giải tích ngẫu nhiên, Tính toán ngẫu nhiên, Hàm, quá trình, toán tử và ánh xạ ngẫu nhiên
Nguyễn Tiến Dũng Trưởng Bộ môn
Phó giáo sư, Tiến sĩ
1. Malliavin Calculus, Density estimates and concentration inequalities, 2. Limit theorems and Stein’ method for nonlinear statistics, 3. Models in Mathematical Finance and Biology, 4. Stability of stochastic and deterministic systems.
Trịnh Quốc Anh Phó Trưởng Bộ môn
Tiến sĩ
Tạ Công Sơn Phó giáo sư, Tiến sĩ
Định lý giới hạn trong xác suất, Các bất đẳng thức trong xác suất, Toán tử ngẫu nhiên, Giải tích ngẫu nhiên
Phan Viết Thư Phó giáo sư, Tiến sĩ
Lý thuyết martingale, Đại số toán tử, C* đại số, đại số von Neumann, Xác suất không giao hoán
Trần Mạnh Cường Tiến sĩ
Random operators, Tail probability, Laws of large numbers, Bayesian statistics
Hoàng Thị Phương Thảo Tiến sĩ
Thống kê ứng dụng trong kinh tế, tài chính; Toán tài chính; Quá trình ngẫu nhiên
Nguyễn Thịnh Tiến sĩ
Phạm Đình Tùng Tiến sĩ
Thiết kế thí nghiệm: Thiết kế bề mặt đáp ứng.
Lê Vĩ Tiến sĩ
Lý thuyết xác suất, quá trình phân nhánh, quá trình ngẫu nhiên
Tạ Văn Chiến Thạc sĩ
Bùi Khánh Hằng Thạc sĩ