Phạm Đình Tùng

Phạm Đình Tùng, Tiến sĩ
Lĩnh vực nghiên cứu:
Thiết kế thí nghiệm: Thiết kế bề mặt đáp ứng.
Quá trình đào tạo:
  • 2007: Cử nhân khoa học ngành Toán học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN 2007-2010: Học Viên, Khoa Toán - Cơ - Tin học, Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN 2012-2016: Nghiên cứu sinh, Khoa Toán - Cơ - Tin học, Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN
  • 2016: Tiến sĩ chuyên ngành Lí thuyết xác suất & thống kê toán học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN
Các môn giảng dạy:
  • Xác suất, Thống kê
Hoạt động khoa học:
  • 1. T.M.Cuong, P.D.Tung, V.H.Sam & L.H. Lan, Simulation of tropical cyclone tracks in the offshore of Hai Phong, Viet Nam. VNU Journal of sciences. 2010.
  • 2. Tung-Dinh Pham & Nam-Ky Nguyen (2014), Small Box-Behnken designs with orthogonal blocks, Statistics and Probability letter, 85, 84-90.
  • 3. Nam-Ky Nguyen & Tung-Dinh Pham (2015), Searching for D-efficient Equivalent-Estimation Second-Order Split-Plot Designs, Journal of Quality Technology, 47, 54-65.

Đề tài - Dự án

Mã đề tài Ngày bắt đầu Tiêu đề Tình trạng đề tài
TN-15-02 Tháng 3, 2015 Xây dựng thiết kế sàng lọc hỗn hợp từ thiết kế sàng lọc xác định Đã nghiệm thu