Hoàng Thị Phương Thảo

Hoàng Thị Phương Thảo, Tiến sĩ
Lĩnh vực nghiên cứu:
Thống kê ứng dụng trong kinh tế, tài chính; Toán tài chính; Quá trình ngẫu nhiên
Quá trình đào tạo:
 • Đại học, 2001-2005,Toán học, Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN
 • Thạc sỹ, 2005-2007, Lý thuyết xác suất và Thống kê Toán học, Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN
 • Tiến sỹ, 2012-2015, Lý thuyết xác suất và Thống kê Toán học, Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN
Các môn giảng dạy:
 • Thống kê Toán học
 • Thống kê ứng dụng
 • Xác suất Thống kê
 • Thống kê cho khoa học xã hội
Hoạt động khoa học:
 • ''A Note on a Merton Type for Valuing Default Risk'', 2012, Applied Mathematical Sciences
 • ''Estimating Fractional Stochastic Volatility'', 2012, The International Journal of Contemporary Mathematical Sciences
 • "Valuing Default Risk for Assets Value Jumps Processes", 2013, East-West J. of Mathematics
 • ''A Note on Jumps-Fractional Processes", 2014, East-West Journal of Math
 • ''A Merton Model of Credit Risk with Jumps", 2015, Journal of Statistics Applications & Probability Letters
 • Báo cáo Hội nghị Toán học Việt Pháp, năm 2012 tại Huế.
 • Báo cáo Đại hội Toán học Toàn quốc, năm 2013 tại Nha Trang